Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod of offerte van Levvr en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten en overige (rechts)verhoudingen tussen Klant en Levvr.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klantwordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte of een aanbod van Levvr door Klant, of nadat Klant het op de Website getoonde/geselecteerde aanbod heeft aanvaard, het online proces heeft doorlopen en dit schriftelijk door Levvr bevestigd is.

2.2 Een offerte of ander aanbod van Levvr is vrijblijvend en is geldig voor de duur van dertig (30) dagen. Levvr is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Levvr daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

2.3 Door Levvr gegeven termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is aangegeven.

2.4 De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. Gebruik van de Dienst

3.1 De Dienst wordt na de totstandkoming van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld aan Klant als online software dienst (software-as-a-service). Levvr verleent een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar recht tot gebruik van de Dienst aan Klant voor de duur van de Overeenkomst.

3.2 Een Klant kan de Dienst gebruiken in de rol van Opdrachtgever, van Partner of een combinatie van beiden.

3.3 De specificaties, functionaliteiten en gebruiksbeperkingen van de Dienst, waaronder de rol van Klant zijn onderdeel van de Overeenkomst.

3a. Gebruik van de Dienst als Opdrachtgever

3.4 Opdrachtgever krijgt in de Dienst toegang tot een online omgeving waar op basis van de Overeenkomst één of meerdere Projecten kunnen worden aangemaakt. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zelfstandig Eindgebruiker Accounts aan Project(en) toe te voegen. Een Project bevat ten minste één (1) Gecertificeerd Eindgebruiker Account.

3.5 Opdrachtgever kan zijn Eindgebruiker Accounts als Gecertificeerd Eindgebruiker Accounts laten aanmerken indien succesvol de training en certificering van Levvr is doorlopen. Gecertificeerde Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om zelfstandig Blueprints te ontwikkelen.

3.6 Opdrachtgever kan ook gebruik maken van een Gecertificeerd Eindgebruiker van een Partner. Indien een samenwerking met een Partner wordt aangegaan, wordt op verzoek van Opdrachtgever de aangewezen Gecertificeerd Eindgebruiker van Partner toegevoegd aan het Project.

3.7 Opdrachtgever is niet beperkt in het aanmaken van Eindgebruiker Accounts per Project, maar betaalt een vergoeding ‘per actual use’ zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Indien het aantal Eindgebruiker Accounts waarop minimaal één (1) keer is ingelogd in een kalendermaand hoger of lager is dan overeengekomen in de Overeenkomst wordt in de opvolgende kalendermaand de verschuldigde vergoeding daarop aangepast. In de Overeenkomst wordt een minimaal aantal gebruikers en een minimale vergoeding overeengekomen.

3.8 Een Gecertificeerd Eindgebruiker Account van een Partner wordt niet meegerekend in het aantal Eindgebruiker Accounts van de Opdrachtgever.

3b. Gebruik van de Dienst als Partner

3.9 Partner krijgt in de Dienst toegang tot een online omgeving, waar door Levvr Gecertificeerde Eindgebruiker Accounts aan toegevoegd kunnen worden. In de online omgeving kunnen door een Gecertificeerde Eindgebruiker Blueprints ontwikkeld worden.

3.10 Indien een samenwerking tussen Opdrachtgever en Partner tot stand komt, wordt een Gecertificeerde Eindgebruiker van Partner toegevoegd aan een Project van Opdrachtgever. De Gecertificeerde Eindgebruiker kan een ontwikkelde Blueprint gebruiken in het Project van Opdrachtgever.


4. Trainingen

4.1 Op verzoek van Klant verzorgt Levvr training en certificering tot Gecertificeerd Eindgebruiker. De kosten en inhoud van de training worden in de Overeenkomst beschreven.

5. Gebruiksregels voor de Dienst

5.1 Handelingen onder Accounts van Klant zijn onder verantwoordelijkheid en toezicht van Klant. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of aan onbevoegden bekend zijn geworden, zal Klant direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van een Account. Ook zal Klant direct melding maken bij Levvr, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.
5.2 Klant zal de door Levvr aan haar ter beschikking gestelde toegang en/of de betreffende gebruikersnaam en wachtwoord niet overdragen of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Levvr.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Klant niet toegestaan de Dienst voor concurrerende of soortgelijke dienstverlening te gebruiken, commercieel te exploiteren, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden wordt niet verstaan de Eindgebruiker van Klant.

5.4 Het is de klant niet toegestaan om de broncode van enig deel van de Dienst te reverse engineeren of deze te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.

5.5 Klant garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met goede zeden. Indien Levvr een redelijk vermoeden heeft of constateert dat Klant of zijn Eindgebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt wordt Klant hierover geïnformeerd en is Levvr gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht.

5.6 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Levvr of overige klanten. Indien naar het oordeel van Levvr hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, computersystemen of het netwerk van Levvr of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Levvr gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.7 Klant vrijwaart en stelt Levvr schadeloos voor rechtsvorderingen of aansprakelijkheidsstelling door een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de gegevens die door Klant of zijn Eindgebruikers geplaatst wordt op, of verspreid wordt via de Dienst.

6. Duur en einde van de Overeenkomst

6.1 De looptijd is door Partijen vastgelegd in de Overeenkomst. Na afloop van de initiële looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met één maand, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt. Er geldt een opzegtermijn van (1) één maand.

6.2 Indien geen looptijd is opgenomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een termijn van één jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met één maand, tenzij tijdig door één van de partijen schriftelijk is opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één (1) maand.

6.3 In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of ontbinding van Klant, of als Klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is Klant verplicht Levvr hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In de voorgaande zin genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Levvr op Klant onmiddellijk en integraal opeisbaar en heeft Levvr de mogelijkheid deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding jegens Klant gehouden te zijn.

6.4 Na het eindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het gebruiksrecht op de Dienst onmiddellijk. Levvr is dan gerechtigd om de Dienst ontoegankelijk te maken. Opgeslagen Klantdata wordt dertig (30) kalenderdagen bewaard en is op verzoek tegen vergoeding van redelijke hiervoor gemaakte kosten te verkrijgen. Na deze termijn wordt Klantdata gewist.

6.5 Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, blijven die bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn, waaronder maar niet beperkt tot de artikelen over IE-rechten, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, het toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

7. Prijzen

7.1 Alle prijzen in ieder aanbod, offerte of op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor het gebruik van de Dienst is een periodieke en/of eenmalige vergoeding verschuldigd welke wordt overeengekomen in de Overeenkomst.

7.2 Alle door Levvr opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Levvr mag om die reden alle overeengekomen prijzen ieder kalenderjaar verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI) zoals deze is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsstijging, zonder dat Klant de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst om die reden op te zeggen.

7.3 Door Levvr gehanteerde prijzen zijn onder meer gebaseerd op ongewijzigde acceptatie van deze (standaard) Algemene Voorwaarden (inclusief daarin opgenomen verwerkersovereenkomst). Als Klant wijziging wenst van de (standaard) Algemene Voorwaarden, dan staat het Klant vrij daarover in onderhandeling te treden. Als voorwaarde voor aanpassing van de (standaard) Algemene Voorwaarden is Levvr gerechtigd een nieuw aanbod te doen met betrekking tot de door haar te hanteren prijzen.

7.4 Indien Levvr nieuwe functies of features toevoegt aan de Dienst is zij gerechtigd hiervoor een aanvullende vergoeding te vragen indien Klant hiervan wenst gebruik te maken.

7.5 Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Levvr tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Bedragen worden vooraf door Levvr in rekening worden gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling geschiedt via automatische SEPA-incasso strekt deze machtiging zich uit tot alle met Levvr overeengekomen verbintenissen tot betaling van een geldsom. Indien een automatisch incasso niet is geslaagd wordt Klant geïnformeerd en is Levvr gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen.

8.2 Indien niet via een automatisch incasso wordt betaald is Klant verplicht betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum te verrichten. Na het verstrijken van deze betalingstermijn wordt aan Klant een uiterste betaaltermijn geboden. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft is Klant van rechtswege in verzuim (zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is). Als Klant in verzuim is, wordt de openstaande vordering vanaf dat moment verhoogd met de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) en buitengerechtelijke incassokosten (op basis van deze bepaling). Daarnaast zijn op dat moment buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en die bedragen 15% van de openstaande vordering, met een minimum van EUR 40. Voor de verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten is geen nadere termijnstelling, ingebrekestelling en/of aanmaning vereist.

8.3 Levvr is niet verplicht tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst zolang Klant facturen en/of bedragen niet volledig aan Levvr heeft voldaan. Toegang tot de Dienst mag in dat geval worden geblokkeerd. Juridisch gezien maakt Levvr in dat geval gebruik van een opschortingsrecht.

8.4 Als de Overeenkomst gesloten is met meerdere (rechts)personen zijn deze hoofdelijk verbonden aan de Overeenkomst. Het is de Klant enkel toegestaan om de Dienst voor eigen gebruik in te zetten.

8.5 Als Klant in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, dan worden de op dat moment alle nog niet-opeisbare vorderingen direct opeisbaar.

8.6 Klant is niet gerechtigd om een schuld aan Levvr te verrekenen met een vordering op Levvr of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

8.7 Levvr kan de in het kader van de Overeenkomst van Klant ontvangen roerende zaken, door of voor Klant gerealiseerde gegevens, werken, documenten en/of overige digitale bestanden onder zich houden totdat Klant alle aan Levvr verschuldigde betalingen heeft verricht. Een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht kan op basis van dit artikel door Levvr worden opgeschort.

9. Beschikbaarheid en garanties

9.1 Levvr zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Levvr zal van tijd tot tijd updates uitbrengen die fouten in de software herstellen en/of nieuwe functionaliteiten toevoegen. Klant kan in geen geval oude versie(s) van de Dienst blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

9.3 Levvr geeft geen garantie dat de Dienst beantwoordt aan de verwachtingen; de Dienst wordt “as is” verstrekt met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op de conformiteit of juistheid.

10. Onderhoud

10.1 Levvr heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Levvr spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en Klant tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.
In het geval dat Levvr van mening is dat een tijdelijke buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen.

10.2 Levvr spant zich in om Klant hierover zo spoedig mogelijk te informeren, indien mogelijk voorafgaand aan de tijdelijke buitengebruikstelling. Levvr is nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

11. Ondersteuning

Technische problemen en storingen
11.1 Levvr biedt Klant een redelijk niveau van ondersteuning aangaande het beheer van de Dienst en technische problemen en storingen. Klant is als eerste verantwoordelijk voor ondersteuning aan Eindgebruikers. In voorafgaand overleg met Levvr mag Klant een Eindgebruiker met een complex hulpverzoek direct doorverwijzen naar Levvr. Telefonische vragen en/of verzoeken kunnen enkel tijdens Kantooruren worden gedaan.

11.2 Buiten Kantooruren kan Klant contact opnemen met het gecommuniceerde telefoonnummer als er naar het oordeel van Klant sprake is van een volledige niet-beschikbaarheid van de Dienst. Mocht dat naar het oordeel van Levvr niet het geval blijken te zijn, dan heeft Levvr het recht om de kosten tegen zijn gebruikelijk uurtarief in rekening te brengen.

Ondersteuning bij functionaliteiten van de Dienst
11.3 Levvr stelt online documentatie beschikbaar aangaande de functionaliteiten van de Dienst. Ondersteuning aangaande de functionaliteiten van de Dienst per e-mail of telefoon wordt enkel geleverd aan Gecertificeerde Eindgebruikers of aangewezen contactpersoon.

12. Datalimieten

12.1 Levvr hanteert geen strikte limieten ten aanzien van de hoeveelheid dataverkeer en dataopslag welke Klant mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen aanvullende afspraken hebben gemaakt, geldt een limiet op grond van het ‘fair use’ principe.

12.2 Van overschrijding van een fair use is sprake indien Klant structureel meer dan twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van Levvr in een vergelijkbare situatie zouden doen. Levvr zal Klant waarschuwen indien het dataverkeer de fair use overschrijdt.

12.3 Indien Klant de fair use van dataverkeer en opslag op basis van de vorige bepaling overschrijdt, heeft Levvr het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform een redelijk tarief.

13. Back-up en herstel

13.1 Levvr draagt er zorg voor dat regelmatig reservekopieën (back-ups) worden gemaakt van door Klant op systemen van Levvr opgeslagen Klantdata. Back-ups worden negentig (90) kalenderdagen bewaard.

13.2 Reservekopieën worden na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om Klantdata tijdig te exporteren uit de Dienst bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.

14. Exit

14.1 Klant heeft de mogelijkheid om de Klantdata uit de Dienst te exporteren.

14.2 Op verzoek van Klant zal Levvr medewerking verlenen om Klantdata over te zetten naar systemen van de Klant. Het verzoek dient voor of bij de opzegging van de Overeenkomst schriftelijk te zijn ingediend bij Levvr. Voorgaande is enkel mogelijk bij een rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst en indien Klant aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Voorgaande is te allen tijde beperkt tot de mogelijkheden zoals deze door Levvr worden aangeboden.

14.3 Voor de in het vorige lid bedoelde medewerking zal Levvr haar op dat moment geldende uurtarief voor Klant hanteren. Alle overige kosten van de overdracht naar een andere dienstverlener of naar Klant zelf komen tevens voor rekening van Klant.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Levvr staat 100% achter haar Dienst, maar de vorm van dienstverlening en prijzen maakt dat Levvr geen onbeperkte aansprakelijkheid kan bieden. In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een op haar rustende verbintenis is Levvr daarom slechts aansprakelijk voor directe schade zoals omschreven in dit artikel. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is per gebeurtenis, of serie van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk staat aan de vergoeding (exclusief btw) die is bedongen voor de Overeenkomst voor het leveren van de Dienst gedurende zes (6) maanden.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. Kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
c. Redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft moeten maken om Levvr er toe te dwingen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
d. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
e. Redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld;
f. Redelijke en aantoonbare kosten de Klant heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst.

15.2 Iedere aansprakelijkheid van Levvr voor enige andere vorm van schade dan directe schade is uitgesloten, daaronder in ieder geval begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.3 De aansprakelijkheid van Levvr vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat enkel indien Klant Levvr onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn, van ten minste dertig (30) kalenderdagen, geeft om de tekortkoming te zuiveren en Levvr ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Levvr adequaat kan reageren.

15.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij Levvr meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Klant bekend is geworden dat hij schade heeft geleden of hier in redelijkheid bekend mee had kunnen zijn.

15.5 Tekortkomingen van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een tussen Partijen gesloten overeenkomst, zijn niet aan Levvr toerekenbaar.

15.6 De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Levvr komen te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Levvr.

16. Overmacht

16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW wordt ook tot overmacht gerekend; een tekortkoming van Levvr in de nakoming van enige verplichting tegenover Klant in geval van een van de wil van Levvr onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid van Levvr niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval mede gerekend storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stroomstoringen en wanprestaties van toeleveranciers of andere derden.

16.2 Als Levvr een verbintenis niet kan nakomen als gevolg van overmacht als omschreven in dit artikel en die situatie heeft zestig (60) werkdagen geduurd, dan hebben Levvr en Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos te ontbinden. Levvr is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade. De in dit lid genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van Levvr vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Levvr.

17. Intellectuele Eigendom en Klantdata

17.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst of die mogelijk ontstaan door de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder de software, alle documentatie en afbeeldingen berusten uitsluitend bij Levvr of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden strekt tot overdracht van IE-rechten.

17.2 Ieder gebruik van IE-rechten waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is verleend of niet voortvloeit uit de strekking van een met Levvr gesloten overeenkomst (denk aan het uitvoeren van aanpassingen aan broncode, kopiëren van bronbestanden van de Dienst), is niet toegestaan en vormt een inbreuk op de IE-rechten van Levvr.

17.3 IE-rechten die rusten op de Klantdata of door Klant in de Dienst ontwikkelde materialen berusten bij de Klant. Klant vrijwaart Levvr van alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de Klantdata inbreuk maakt op de IE-rechten van deze derden.
Levvr is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de Dienst te analyseren om de kwaliteit van haar Dienst te verbeteren.

18. Persoonsgegevens en beveiliging

18.1 De verwerking van persoonsgegevens in de Dienst valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Levvr is bij deze verwerking aan te merken als ‘verwerker’. Enkel Opdrachtgever is aan te merken als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

18.2 In Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden is een verwerkersovereenkomst toegevoegd waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

19. Vertrouwelijke Informatie

19.1 Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

20. Rangorde en wijzigingen Algemene Voorwaarden

20.1 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
a) Aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;
b) De Overeenkomst;
c) Deze Algemene Voorwaarden;
d) de verwerkersovereenkomst en andere bijlagen.

20.2 Levvr heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien dit het geval is ontvangt Klant schriftelijk een exemplaar van de nieuwe voorwaarden met een uitdrukkelijke verwijzing naar de relevante wijzigingen. Als het gaat om wijzigingen die de rechtspositie van Klant wezenlijk wijzigt, dan heeft Klant berekend vanaf de dag na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dertig (30) kalenderdagen om schriftelijk aan te geven dat Klant bezwaren heeft tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

20.3 Als Klant binnen deze termijn geen bezwaren uit tegen de toepasselijkheid en de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, geldt dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn tussen Partijen zijn overeengekomen.
Als Klant de betreffende wijzigingen niet accepteert, mag Levvr naar eigen keuze (i) de Overeenkomst met Klant tussentijds, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, (ii) de Overeenkomst onder de oude algemene voorwaarden laten voortbestaan of (iii) met Klant over de voorgenomen wijzigingen in onderhandeling treden.

21. Overige bepalingen

21.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.2Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of uit de Algemene Voorwaarden zelf, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Levvr gevestigd is.

21.3 Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van Levvr. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

21.4 In afwijking van artikel 7:408 BW kan de Overeenkomst niet door Klant opgezegd worden anders dan op de manier die zijn benoemd in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

21.5 Mocht een bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.

21.6 Partijen komen overeen samen te werken in het doen van marketinguitingen, waaronder maar niet beperkt tot: het gebruik van elkaars merk- en/of handelsnamen, het aankondigen van de samenwerking, dienen als referentie en het toewerken naar testimonials voor gebruik op elkaars websites, blogs en LinkedIn pagina's. Partijen zullen de marketinguiting altijd eerst aan elkaar voorleggen en de betreffende marketinguiting niet eerder doen voordat er toestemming is verleend door de andere Partij.

Last updated: March, 2022.